• ANASAYFA
  • ECZANE REHBERİ
  • ECZANE REHBERİ

ECZANE REHBERİ


1- Dilekçe
2 - Kısa Özgeçmiş
3 - Nüfus Kağıdı Örneği
4 - Yerleşim yeri belgesi
5 - Diploma Fotokopisi (Noter Onaylı)
6 - İmza Beyannamesi
7 - 5 Adet Fotoğraf14.12.20201- Dilekçe

2- Eczane olacak dükkanın Krokisi ( 4 adet ) 1/50 ölçekli olacak

Eczane olacak dükkanın Vaziyet Planı (4 adet ölçeksiz)
Krokiler Mimar veya İnşaat Mühendisi tarafından çizilmeli ve tastiklenmeli. Ayrıca

Mimarlar veya İnşaat Mühendisleri odasına kayıtlı olduğunu belgelenen yazı

(Krokide Eczanenin adı, Eczacının Adı Soyadı, açık adresi, konumu, boyutları, bölümleri

gösterilmelidir.)

3-Eczane olarak kullanılacak binanın yapı ruhsat belgesi veya yapı kullanım izin belgesi

yada bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkan veya işyeri olarak kullanılabileceğine

dair resmi yazı

4-İnşaat proje fotokopisi (Yapı ruhsatı almak için Belediye’den onaylı)

5- Eczane olacak dükkan kiralık ise kira kontratı ve Tapu fotokopisi (Noter Tastikli)

6- Eczane olacak dükkan kendisine ait ise Tapu fotokopisi. (Noter Tastikli)

7- Eczane olacak dükkanı kiraya verecek kişi dükkan sahibi değilse kiraya verebilme yetki

belgesi

8- İmza Beyannamesi

9- Eczane olacak yerin su ve elektrik makbuzlarının asılları

10-Eski ruhsatın fotokopisi

11-Eczane olacak dükkanın farklı açılardan çekilmiş 3 adet yakın, 3 adet uzak plan

fotoğrafları (fotoğraflarda eczane olacak dükkan ve binanın tamamı net bir şekilde

görülebilir olmalı)

KROKİLERİN ARKASINA YAZILACAK YAZI

Ecz ……………. ……………..İl Merkezi ………………. adresinde …………….. ismindeki Eczanesini ……………….. İlçesi ve aynı isim altında …………………… adresine nakledeceğinden, yapılan tetkik ve incelemede durumunun 6197 sayılı yasa ve ona bağlı olarak çıkarılmış 13 Ekim 1992 tarihinde yürürlüğe giren Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkındaki yönetmelik, 6308 sayılı yasa ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı resmi gazetede yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki yönetmelik hükmüne uygun olduğu anlaşılmıştır. …./…../………14.12.20201 - Kapanış dilekçesi
2 - Sağlık Müdürlüğünden alınan kapanış tutanağı
3 - Eczane ruhsat fotokopisi14.12.20201-Ecza Deposunun faaliyetini, ortaklarını ve imza yetkilisini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

2-Ecza Deposu imza yetkilisinin Eczacıyı mesul müdür atadığına dair dilekçe

3-Eczacı mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair dilekçe

4-Mesul Müdürlük görevi yapacak eczacı daha önce bir iş yerinde çalışmış ise, ayrıldığına dair yazı14.12.2020